КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ВІДКРИВАЄМО СВІТ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

 

Навчальний процес

 

Комунальний заклад «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 34 І-ІІ ступенів» є закладом загальної середньої освіти для дітей зх особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку та складними порушеннями розвитку та відповідно до освітньої програми Закладу.

Заклад створений з метою забезпечення реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття початкової та базової середньої освіти ; забезпечення соціально-психологічної та корекційної реабілітації і трудової адаптації учнів, професійної орієнтації та підготовки дітей зазначеної категорії до самостійного життя.

КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 34 І-ІІ ступенів» планує свою діяльність на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221, нормативно-правового забезпечення Нової української школи, «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інших нормативних документів, Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.02.2017 № 903-р, Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 20.02.2013 №144, власного Статуту, забезпечує одержання вихованцями базової загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

У школі-інтернаті 20 класів, в яких навчається 191 учень. Планується функціонування 20 класів (груп).

Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру:

  • початкова освіта: 1 – 4 класи;

  • базова середня освіта 5 - 10 (11) класи.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2019-2020 навчальний рік складено на підставі рекомендаційних листів Міністерства освіти і науки України.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. Навчальний заклад працює у режимі повного дня.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня святом – День знань - і закінчується не пізніше 1 липня 2020 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня по 24 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові, весняні:

осінні - з 28 жовтня до 3 листопада 2019 року;

зимові – з 25 грудня 2019 року до 12 січня 2020 року;

весняні – з 23 березня по 29 березня 2020 року.

Для учнів перших класів організовуються додаткові тижневі канікули.

На виконання Державного стандарту спеціальної освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову (у тому числі й корекційно - розвиткові заняття) та варіативну складову, в якій передбачено додаткові годин на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 та відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008р. № 852 гранична наповнюваність класів – не більше 12 учнів, гранична наповнюваність класів для дітей з складними вадами розвитку – не більше 6 осіб.

У початковій школі зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується через навчальні предмети та курси: «Розвиток мовлення», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура», «Соціально-побутове орієнтування».

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з 1 – 4 кл. проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку.

У початковій школі закладу (1 - 4 класи) організовано корекційне навчання дітей, які мають розлади аутистичного спектру.

Під час корекційно-розвиткових занять здійснюється психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у зазначеної категорії дітей:

1. Розвиток психомоторики (гармонізувати психофізіологічний статус; збагачувати руховий репертуар; тренувати психомоторні функції та властивості (координованість, статична і динамічна рівновага, спритність, витривалість). 2. Сенсорний розвиток, сенсорна інтеграція: розвивати моторну імітацію, збагачувати чуттєвий досвід, формувати полісенсорне сприймання, коригувати сенсорну гіперчутливість, розвивати почуття ритму; структурування середовища і діяльності: розвивати дрібну моторику та зорово-моторну координацію.

3. Соціально-комунікативний розвиток: розвивати здатність виконувати соціальні норми та правила поведінки, підпорядковуватися інструкціям, формувати комунікативні вміння, у тому числі невербальні, стимулювати розвиток мовлення (активний та пасивний словниковий запас), формувати соціально-побутові навички.

У школі ІІ ступеня зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси: «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Лікувальна фізкультура».

З учнями, які мають мовленнєві вади, проводяться індивідуальні та групові заняття з розвитку мовлення учителями-логопедами школи. Такі заняття регламентуються окремим розкладом. Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовленнєвих порушень (2 – 4 учні).

Вихованці закладу звільнені від державної підсумкової атестації. Атестація здійснюється на основі річного оцінювання.

Випускники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату отримують свідоцтва спеціально встановленого зразка.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації можуть змінюватись структура навчального року, графік учнівських канікул.

Створення класів для дітей з аутичними рушеннями на базі Одеської школи-інтернату № 34 зумовлено соціальною необхідністю. Лише в умовах корекційної школи діти зазначеної нозології зможуть отримати комплексну допомогу в навчанні. соціалізації, підготовці до самостійної життєдіяльності, до існування в соціумі без постійного стимулювання ззовні, а також отримати навички професійної діяльності. Корекційне навчання дає позитивні результати: поведін­ка дитини стає адекватною і більш керованою, розвивається інтерес до будь-якої діяльності, що замінює дитині безцільне проведення часу і ро­бить її поведінку більш спрямованою, емоційно насиченою і контактною, готує дитину до сприй­няття програми масової школи, або продовжен­ня навчання в класах для розумово відсталих ді­тей в умовах спеціального навчального закладу.

Організація роботи з дітьми з аутичними по­рушеннями на базі Одеської спеціальної шко­ли-інтернату № 34 розпочалася зі створення регіонального експериментального майданчика при тісній співпраці департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Київ­ського національного педагогічного університе­ту імені М.П. Драгоманова та колег із школи-ліцею міста Норршопінг (Швеція).

Для кожної дитини створюється навчальна програма, над якою працюють вчителі-дефектологи, вихователі, психолог, медичні праців­ники, адміністрація школи-інтернату, волонтери та батьки. В школі обладнано навчальні, ігрові та сенсорна кімнати, придбано навчаль­не обладнання. Для більшості учнів найбільшою проблемою стали слабкі навички усного мов­лення, «наскрізний погляд», неадекватна реак­ція на нове, відсутність контакту з однолітками.

Набутий за 10 років досвід корекційної робо­ти систематизовано та критично переосмислено. В результаті були сформовані наступні важливі засади щодо організації та проведення корекцій­ної роботи з дітьми з аутичними порушеннями, які можуть допомогти педагогічним працівни­кам при роботі із зазначеною категорією дітей.

Для дітей в школі працюють гуртки: спортивний, столярний, комп’ютерний, драматичний, перукарського та декоративно-ужиткового мистецтва, квітникарство, гончарного мистецтва. Спеціалісти вчать дітей високій майстерності творчо вишивати бісером, ліпити з глини, займатися різб'ярством по дереву.

В закладі створено умови для занять фізкультурою, легкою атлетикою, лікувальною фізкультурою, міні-футболом на спортивному майданчику з синтетичним покриттям.

Заняття з допрофесійної підготовки проводяться в спеціально обладнаних майстернях: швейній, столярній, слюсарній, малярно-штукатурній, в теплицях.

Для надання допомоги дітям та родинам, що виховують особливу дитину, в школі проводяться спеціальні семінари-тренінги з метою налагодження інтенсивної корекційної роботи для дітей, усіма доступними засобами сприяти підвищенню батьківської особистісної компетентності.

Орієнтир на ефективну допомогу дітям з особливими освітніми потребами та їхнім родинам зобов’язує педагогів постійно підвищувати власний рівень майстерності, ділитися досвідом з колегами інших шкіл.