КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ВІДКРИВАЄМО СВІТ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

 

Інформація для батьків

Зарахування учнів (вихованців) до Закладу, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти здійснюються відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  01 серпня 2018 року № 831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  16 серпня 2018 року за № 945/32397 (далі – Порядок).

Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою, в тому числі за місцем проживання.

 До Закладу зараховуються особи, які мають спектр порушень мовленнєвої функції та інтелектуального розвитку, легкі порушення інтелектуального розвитку ускладнені розладами мовлення або з розладами спектру аутизму,  помірні порушення інтелектуального розвитку ускладнені розладами мовлення, діти з розладами спектру аутизму; з органічною деменцією різного походження, яка відповідає легким та помірним інтелектуальним порушенням, ускладнена тяжкими розладами мовлення; з психічним недорозвитком внаслідок органічного ураження центральної нервової системи, ускладнений розладами мовлення та розладами спектру аутизму, генетичною патологією, яка супроводжується порушеннями інтелектуального розвитку ускладненою тяжкими розладами мовлення та розладами спектру аутизму.

Не зараховуються до закладу: діти з тяжкими глибокими порушеннями інтелектуального розвитку, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією; епілепсією з частими епілептичними нападами; стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом унаслідок органічного ураження центральної нервової системи; судомними нападами, шизофренією з наявною продуктивною симптоматикою, тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення; психічними захворюваннями, тяжкими нервово-психічними порушеннями; психопатією і психопатоподібними станами різного характеру; інфекційними захворюваннями до закінчення строку ізоляції; бацилоносійством (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій); всіма контагіозними та паразитарними хворобами очей і шкіри; туберкульозом.

 Зарахування до Закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі – батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

- карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

- висновок психіатра;

- висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

- рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

  Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на повне державне забезпечення зараховуються відповідно до направлення служби у справах дітей за погодженням з галузевим управлінням.

   Обробка персональних даних, отриманих Закладом, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

    До Закладу можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного Закладу.

   Керівник Закладу зараховує таку особу за узгодженням із галузевим управлінням .

   До 1 класу Закладу зараховуються, як правило, діти не молодші ніж    6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно - розвитковим складником.

     Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку (крім інтелектуальних порушень), які завершили здобуття певного рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту.

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку.

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими помірними порушеннями інтелектуального розвитку, які закінчили навчання, отримують документ про закінчення повного курсу навчання для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями.

 

QR